Zasady i warunki

Zasady dotyczące naszych ekspedycji

Ostatnia aktualizacja 17 sierpnia 2022 r.

1. ZGODA NA WARUNKI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy użytkownikiem, osobiście lub w imieniu podmiotu („użytkownik”) a firmą TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GoExploreWith.me („GoExploreWith.me„, „my„, „nas” lub „nasz„), dotyczące Twojego dostępu i korzystania ze strony internetowej https://goexplorewith.me, a także wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, mobilnych stron internetowych lub aplikacji mobilnych związanych, powiązanych lub w inny sposób połączonych z nimi (łącznie „Strona”). Jesteśmy zarejestrowani w Kostaryce i mamy swoją siedzibę pod adresem Costa Rica Divers – Dive Center, Uvita, Puntarenas 60504.

Nasz numer VAT to 3-102-790332.

Użytkownik potwierdza, że uzyskując dostęp do Witryny, przeczytał, zrozumiał i zgodził się na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z SERWISU, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z NIEGO I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEGO.

Uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu umieszczane na Stronie, są niniejszym wyraźnie włączone do niej przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania od czasu do czasu zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty „Ostatnia aktualizacja” w niniejszych Warunkach Użytkowania, a Ty zrzekasz się prawa do otrzymania szczegółowego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Prosimy o sprawdzenie odpowiednich Warunków za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej Strony, aby zrozumieć, które Warunki mają zastosowanie. Użytkownik podlega zmianom w zmienionych Warunkach Użytkowania i uznaje się, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je poprzez dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków Użytkowania.

Informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami, lub które podlegałoby wymogowi rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych lokalizacji, czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów, jeśli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.

Witryna nie jest dostosowana do przepisów branżowych (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) itp.), więc jeśli interakcje z Państwem podlegałyby takim przepisom, nie mogą Państwo z niej korzystać. Nie wolno korzystać z Witryny w sposób, który naruszałby ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).Witryna jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani się w niej rejestrować.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Strona jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika na Stronie (łącznie „Zawartość”) oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte („Znaki”) są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie „AS IS” wyłącznie dla informacji i użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Strony, żadne Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, powielane, łączone, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie prezentowane, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że użytkownik jest uprawniony do korzystania z Witryny, udziela się mu ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie z Witryny oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której użytkownik uzyskał prawidłowy dostęp, wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w odniesieniu do Strony, Treści i Znaków.

3. REPREZENTACJE UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) wszystkie przekazywane przez Ciebie informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) będziesz utrzymywać dokładność tych informacji i niezwłocznie aktualizować takie informacje rejestracyjne w razie potrzeby; (3) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszego Regulaminu;

(4) użytkownik nie jest niepełnoletni w jurysdykcji, w której mieszka; (5) użytkownik nie uzyska dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, czy to za pomocą bota, skryptu, czy w inny sposób; (6) użytkownik nie będzie korzystał z Witryny w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (7) korzystanie z Witryny nie będzie naruszało żadnych obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zlikwidować Twoje konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jej części).

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może być zobowiązany do zarejestrowania się w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności swojego hasła i będzie odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odebrania lub zmiany wybranej przez użytkownika nazwy użytkownika, jeżeli według naszego uznania nazwa ta jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób niewłaściwa.

5. DZIAŁANIA ZABRONIONE

Użytkownik nie może uzyskać dostępu ani korzystać z Witryny w celach innych niż te, dla których udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być wykorzystywana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie popierane lub zatwierdzane przez nas.

Jako użytkownik Witryny, zgadzasz się nie:

 • Pobierać systematycznie danych lub innych treści z Witryny w celu stworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody z naszej strony.
 • Oszukiwać, wyłudzać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 • Obchodzić, wyłączyć lub w inny sposób zakłócić funkcje związane z bezpieczeństwem Strony, w tym funkcje, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub egzekwują ograniczenia dotyczące korzystania ze Strony i/lub zawartych w niej treści.
 • Zdyskredytować, zepsuć lub w inny sposób zaszkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Stronie.
 • Wykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, nadużywania lub krzywdzenia innych osób.
 • Korzystać w niewłaściwy sposób z naszych usług wsparcia lub składać fałszywych zgłoszeń dotyczących nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
 • Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami.
 • Angażować się w nieautoryzowane obramowanie lub linkowanie do Witryny.
 • Wgrywać lub przesyłać (lub próby wgrywania lub przesyłania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmierne używanie dużych liter i spamowanie (ciągłe umieszczanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają niezakłócone korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie, funkcje, działanie lub utrzymanie Witryny.
 • Zaangażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane użycie systemu, takie jak użycie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub użycie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych.
 • Usuwać informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakichkolwiek treści.
 • Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę albo używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
 • Przekazywać lub przesyłać (lub próby przesyłania lub przesyłania) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania lub przekazywania informacji, w tym bez ograniczeń, czystych formatów wymiany grafiki („gifs”), pikseli 1×1, błędów internetowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń (czasami określanych jako „spyware” lub „pasywne mechanizmy zbierania” lub „pcms”).
 • Zakłócać, przerywać lub tworzyć nadmiernego obciążenia dla Strony, sieci lub usług połączonych ze Stroną.
 • Nękać, denerwować, zastraszać lub grozić żadnemu z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w dostarczanie użytkownikowi jakiejkolwiek części Strony.
 • Próby obejścia wszelkich środków stosowanych przez Stronę, mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Strony lub jakiejkolwiek jej części.
 • Kopiować lub adaptować oprogramowania Strony, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
 • Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, rozszyfrowywanie, dekompilacja, dezasemblacja lub inżynieria wsteczna jakiegokolwiek oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób stanowiącego część Witryny.
 • Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wynikiem użycia standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, nie należy używać, uruchamiać, rozwijać ani rozpowszechniać żadnych zautomatyzowanych systemów, w tym między innymi pająków, robotów, narzędzi do oszukiwania, skrobaków lub czytników offline, które uzyskują dostęp do Witryny, ani używać lub uruchamiać żadnych nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 • Korzystać z usług pośrednika lub agenta ds. zakupów w celu dokonywania zakupów na Stronie.
 • Nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym zbierania nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub inną w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 • Używania Strony w ramach jakichkolwiek działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywania Strony i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.
 • Wykorzystywać Witryny do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 • Sprzedać lub w inny sposób przekazać swój profil.

6. WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Witryna nie oferuje użytkownikom możliwości przesyłania lub umieszczania treści. Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, umieszczania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub transmitowania treści i materiałów do nas lub na Stronę, w tym między innymi tekstu, tekstów, wideo, audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii lub informacji osobistych lub innych materiałów (zbiorczo „Wkład”). Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny oraz poprzez strony internetowe osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesyłane przez Ciebie Materiały mogą być traktowane zgodnie z Polityką Prywatności Strony. Kiedy tworzysz lub udostępniasz jakiekolwiek Wkłady, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz dostęp, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym, ale nie tylko, praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw moralnych jakiejkolwiek strony trzeciej.
 • Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i pozwolenia na wykorzystanie oraz upoważnienie nas, Strony i innych użytkowników Strony do wykorzystania Twoich Wkładów w sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki Użytkowania.
 • Masz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Twoich materiałach na użycie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Twoich materiałów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki Użytkowania.
 • Twoje Wkłady nie są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd.
 • Wkład użytkownika nie jest niezamówioną lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami lub innymi formami nagabywania.
 • Twoje wypowiedzi nie są obsceniczne, lubieżne, rozpustne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze ani w żaden inny sposób niestosowne (według naszej oceny).
 • Twoje wypowiedzi nie ośmieszają, nie wyszydzają, nie lekceważą, nie zastraszają ani nie nadużywają nikogo.
 • Twoje wypowiedzi nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) innym osobom ani do promowania przemocy wobec konkretnej osoby lub klasy osób.
 • Wkład użytkownika nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa, regulacji ani zasad.
 • Wkład użytkownika nie narusza prywatności ani praw do wizerunku żadnej strony trzeciej.
 • Wkład użytkownika nie narusza żadnych obowiązujących przepisów dotyczących pornografii dziecięcej ani innych przepisów mających na celu ochronę zdrowia lub dobra osób nieletnich.
 • Twoje wypowiedzi nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy, które są związane z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 • Wkład użytkownika nie narusza w inny sposób, ani nie zawiera linków do materiałów naruszających jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania, ani żadne obowiązujące prawo lub przepisy.

Korzystanie z Witryny z naruszeniem powyższych zasad stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować m.in. rozwiązaniem lub zawieszeniem prawa do korzystania z Witryny.

7. ZASADY KOMENTOWANIA

Użytkownik zgadza się, że możemy uzyskać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe dostarczone przez użytkownika zgodnie z warunkami Polityki prywatności i dokonanymi przez niego wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Strony, użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystać i udostępnić takie opinie w dowolnym celu bez wynagrodzenia dla użytkownika.

Nie przypisujemy sobie żadnej własności do Twoich komentarzy. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich komentarzy oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi komentarzami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub reprezentacje zawarte w komentarzach dostarczonych przez użytkownika w jakimkolwiek obszarze Witryny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi na Stronie i wyraźnie zgadza się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam dotyczących jego wypowiedzi.

8. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW

Możemy udostępnić użytkownikowi obszary w Witrynie, w których może on zostawiać opinie lub oceny. Umieszczając recenzję, musisz spełnić następujące kryteria: (1) powinieneś mieć pierwsze doświadczenia z osobą/podmiotem recenzowanym; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwych profanacji, ani obelżywego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień dyskryminujących ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) nie powinieneś być powiązany z konkurencją, jeśli zamieszczasz negatywne recenzje; (6) nie powinieneś wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz zamieszczać żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.

Możemy zaakceptować, odrzucić lub usunąć recenzje według własnego uznania. Nie mamy absolutnie żadnego obowiązku sprawdzania recenzji ani usuwania ich, nawet jeśli ktoś uzna je za obraźliwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas popierane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub poglądy któregokolwiek z naszych oddziałów lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadną recenzję ani za jakiekolwiek roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z recenzji. Publikując recenzję, niniejszym przyznajesz nam wieczyste, niewyłączne, ogólnoświatowe, wolne od tantiem, w pełni opłacone, przenoszone i sublicencjonowalne prawo i licencję na powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie, przekazywanie za pomocą dowolnych środków, wyświetlanie, wykonywanie i/lub rozpowszechnianie wszystkich treści związanych z recenzjami.

9. LICENCJA NA APLIKACJĘ MOBILNĄ

Licencja na użytkowanie

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Strony za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wówczas udzielamy mu odwołalnego, niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa do zainstalowania i korzystania z aplikacji mobilnej na bezprzewodowych urządzeniach elektronicznych będących własnością użytkownika lub przez niego kontrolowanych oraz do uzyskiwania dostępu do aplikacji mobilnej i korzystania z niej na takich urządzeniach ściśle według warunków licencji na aplikację mobilną zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania. Użytkownik nie może: (1) z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, podejmować prób pozyskania kodu źródłowego lub odszyfrować aplikacji; (2) dokonywać jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, usprawnień, ulepszeń, tłumaczeń lub prac pochodnych od aplikacji; (3) naruszać jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji w związku z dostępem lub korzystaniem z aplikacji; (4) usuwać, zmieniać lub zasłaniać jakichkolwiek informacji o prawach własności (w tym informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych) umieszczonych przez nas lub licencjodawców aplikacji; (5) wykorzystywać aplikacji do jakichkolwiek przedsięwzięć przynoszących dochód, przedsięwzięć komercyjnych lub innych celów, do których nie została zaprojektowana lub przeznaczona; (6) udostępniania aplikacji w sieci lub innym środowisku umożliwiającym dostęp lub korzystanie z niej przez wiele urządzeń lub użytkowników jednocześnie; (7) wykorzystywania aplikacji do tworzenia produktu, usługi lub oprogramowania, które jest bezpośrednio lub pośrednio konkurencyjne w stosunku do aplikacji lub w jakikolwiek sposób ją zastępuje; (8) korzystania z aplikacji do wysyłania automatycznych zapytań na dowolną stronę internetową lub do wysyłania niezamówionych komercyjnych wiadomości e-mail; lub (9) wykorzystywania jakichkolwiek informacji zastrzeżonych lub jakichkolwiek naszych interfejsów lub innej naszej własności intelektualnej w projektowaniu, rozwoju, produkcji, licencjonowaniu lub dystrybucji jakichkolwiek aplikacji, akcesoriów lub urządzeń do użytku z aplikacją.

Urządzenia Apple i Android

Następujące warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania przez użytkownika z aplikacji mobilnej uzyskanej w Apple Store lub Google Play (każdy z nich to „Dystrybutor aplikacji”) w celu uzyskania dostępu do Witryny: (1) licencja udzielona użytkownikowi na naszą aplikację mobilną jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z aplikacji na urządzeniu wykorzystującym system operacyjny Apple iOS lub Android, w zależności od przypadku, oraz zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w regulaminie danego Dystrybutora Aplikacji; (2) jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie wszelkich usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej zgodnie z warunkami licencji na aplikację mobilną zawartymi w niniejszym Regulaminie lub zgodnie z innymi wymogami wynikającymi z obowiązującego prawa, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każdy Dystrybutor nie jest zobowiązany do świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej; (3) w przypadku jakiegokolwiek uchybienia w zakresie zgodności aplikacji mobilnej z obowiązującą gwarancją, użytkownik może powiadomić właściwego Dystrybutora, a Dystrybutor, zgodnie ze swoimi zasadami i polityką, może zwrócić cenę zakupu, jeżeli została ona zapłacona za aplikację mobilną, przy czym w maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe prawo Dystrybutor nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do aplikacji mobilnej; (4) użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) użytkownik nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) użytkownik nie figuruje na żadnej liście rządu Stanów Zjednoczonych dotyczącej stron zakazanych lub ograniczonych; (5) użytkownik musi przestrzegać obowiązujących warunków umów osób trzecich podczas korzystania z aplikacji mobilnej, np, jeżeli użytkownik posiada aplikację VoIP, to w trakcie korzystania z aplikacji mobilnej nie może naruszać postanowień umowy o świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych; oraz (6) użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dystrybutorzy Aplikacji są beneficjentami zewnętrznymi warunków niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartych w niniejszym Regulaminie, oraz że każdy Dystrybutor Aplikacji będzie miał prawo (i uznaje się, że przyjął to prawo) do egzekwowania warunków niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartych w niniejszym Regulaminie wobec użytkownika jako beneficjenta zewnętrznego.

10. MEDIA SPOŁECZNE

W ramach funkcjonalności Witryny możesz połączyć swoje konto z kontami online posiadanymi przez Ciebie u zewnętrznych usługodawców (każde takie konto to „Konto Strony Trzeciej”) poprzez: (1) podanie danych do logowania do Konta Strony Trzeciej za pośrednictwem Witryny; lub (2) umożliwienie nam dostępu do Twojego Konta Strony Trzeciej, co jest dozwolone zgodnie z odpowiednimi warunkami regulującymi korzystanie z każdego Konta Strony Trzeciej. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś uprawniony do ujawnienia nam danych logowania do swojego Konta Zewnętrznego i/lub udzielenia nam dostępu do swojego Konta Zewnętrznego, bez naruszania przez Ciebie jakichkolwiek zasad i warunków regulujących Twoje korzystanie z danego Konta Zewnętrznego oraz bez zobowiązywania nas do wnoszenia jakichkolwiek opłat lub poddawania nas jakimkolwiek ograniczeniom w korzystaniu z Konta Zewnętrznego nałożonym przez jego usługodawcę. Udzielając nam dostępu do Kont Stron Trzecich, rozumiesz, że (1) możemy uzyskać dostęp, udostępnić i przechowywać (w stosownych przypadkach) wszelkie treści, które przekazałeś i przechowujesz na swoim Koncie Stron Trzecich („Treści Sieci Społecznościowych”), aby były one dostępne na Stronie i za jej pośrednictwem za pośrednictwem Twojego konta, w tym bez ograniczeń wszelkie listy znajomych oraz (2) możemy przekazywać i otrzymywać z Twojego Konta Stron Trzecich dodatkowe informacje w zakresie, o którym zostałeś poinformowany podczas łączenia swojego konta z Kontem Stron Trzecich. W zależności od wybranych przez Ciebie Kont Stron Trzecich i z zastrzeżeniem ustawień prywatności, które ustawiłeś na tych Kontach Stron Trzecich, informacje umożliwiające identyfikację osoby, które umieszczasz na swoich Kontach Stron Trzecich, mogą być dostępne na i za pośrednictwem Twojego konta na Stronie. Należy pamiętać, że jeśli Konto Strony Trzeciej lub powiązana usługa staną się niedostępne lub nasz dostęp do takiego Konta Strony Trzeciej zostanie przerwany przez dostawcę usług strony trzeciej, wówczas Treści Sieci Społecznej mogą nie być już dostępne na i za pośrednictwem Strony. Użytkownik będzie mógł w każdej chwili wyłączyć połączenie między swoim kontem w Witrynie a Kontami osób trzecich. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE RELACJE UŻYTKOWNIKA Z DOSTAWCAMI USŁUG STRON TRZECICH POWIĄZANYCH Z KONTAMI STRON TRZECICH SĄ REGULOWANE WYŁĄCZNIE UMOWĄ (UMOWAMI) Z TAKIMI DOSTAWCAMI USŁUG STRON TRZECICH. Nie podejmujemy żadnych wysiłków w celu sprawdzenia jakichkolwiek Treści serwisów społecznościowych pod kątem jakiegokolwiek celu, w tym, ale nie tylko, pod kątem dokładności, legalności lub braku naruszenia prawa, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści serwisów społecznościowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy uzyskać dostęp do książki adresowej poczty elektronicznej powiązanej z Kontem osoby trzeciej oraz do listy kontaktów przechowywanej w urządzeniu mobilnym lub komputerze typu tablet wyłącznie w celu zidentyfikowania i poinformowania użytkownika o tych kontaktach, które również zarejestrowały się w celu korzystania ze Strony. Możesz dezaktywować połączenie między Stroną a swoim Kontem Strony Trzeciej, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych lub poprzez ustawienia swojego konta (jeśli dotyczy). Podejmiemy próbę usunięcia wszelkich informacji przechowywanych na naszych serwerach, które zostały uzyskane za pośrednictwem takiego konta strony trzeciej, z wyjątkiem nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego, które zostały powiązane z Twoim kontem.

11. PRZESŁANIA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie i inne informacje dotyczące Strony („Materiały”) przekazane nam przez użytkownika nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania tych Zgłoszeń w dowolnym, zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez uznania lub wynagrodzenia dla użytkownika. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw moralnych do wszelkich takich Materiałów i niniejszym gwarantuje, że wszelkie takie Materiały są oryginalne lub że ma prawo do ich przesłania. Użytkownik zgadza się na brak możliwości dochodzenia od nas roszczeń z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub przywłaszczenia jakichkolwiek praw własności w Materiałach przesłanych przez użytkownika.

12. REKLAMA

Pozwalamy reklamodawcom na wyświetlanie ich reklam i innych informacji w pewnych obszarach Witryny, takich jak reklamy na pasku bocznym lub banery reklamowe. Jeśli jesteś reklamodawcą, bierzesz pełną odpowiedzialność za wszelkie reklamy, które umieszczasz na Stronie i wszelkie usługi świadczone na Stronie lub produkty sprzedawane za pośrednictwem tych reklam. Ponadto, jako reklamodawca, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że posiada wszelkie prawa i uprawnienia do umieszczania reklam na stronie, w tym, ale nie tylko, prawa własności intelektualnej, prawa do wizerunku i prawa umowne.

Po prostu zapewniamy miejsce do umieszczenia takich reklam i nie mamy żadnych innych relacji z reklamodawcami.

13. ZARZĄDZANIE TERENEM

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Strony pod kątem naruszeń niniejszego Regulaminu; (2) podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec każdego, kto według naszego uznania narusza prawo lub niniejszy Regulamin, w tym m.in. do zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie możliwym) jakiegokolwiek Twojego Wkładu lub jego części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usunięcia z Witryny lub w inny sposób wyłączenia wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i własności oraz ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Witryny.

14. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie naszej Polityki Prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków Użytkowania. Informujemy, że Strona jest hostowana w Kostaryce. Jeżeli uzyskują Państwo dostęp do Witryny z jakiegokolwiek innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy prawa lub inne wymogi dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów prawa w Kostaryce, to poprzez dalsze korzystanie z Witryny, przekazują Państwo swoje dane do Kostaryki i wyrażają Państwo zgodę na przekazanie i przetwarzanie swoich danych w Kostaryce.

15. TERMIN I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania przez użytkownika z Witryny. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKIEGOKOLWIEK OŚWIADCZENIA, GWARANCJI LUB PRZYMIERZA ZAWARTEGO W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUNĄĆ KONTO UŻYTKOWNIKA I WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE UŻYTKOWNIK ZAMIEŚCIŁ W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO UZNANIA.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu usuniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabraniamy Ci rejestrowania i tworzenia nowego konta pod Twoim nazwiskiem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem, lub nazwiskiem jakiejkolwiek osoby trzeciej, nawet jeśli możesz działać w imieniu osoby trzeciej. Oprócz usunięcia lub zawieszenia konta użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

16. MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Strony w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według własnego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania działania całości lub części Strony bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działalności Strony.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy doświadczać problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub innych problemów, lub potrzebować przeprowadzić konserwację związaną z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, poprawek, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Strony w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadamiania użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością dostępu lub korzystania z Witryny podczas jakichkolwiek przestojów lub przerw w działaniu Witryny. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nią.

17. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki są regulowane i definiowane zgodnie z prawem Kostaryki. TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L. i Użytkownik nieodwołalnie zgadzają się, aby sądy Kostaryki miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z niniejszymi warunkami.

18. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami korzystania z serwisu („Spór”, a łącznie „Spory”) wniesionych przez użytkownika lub nas („Strona”, a łącznie „Strony”), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania każdego Sporu (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu drugiej strony przez jedną ze stron.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą kierowane do Sądy Rejonowego w Perez Zeledon, Kostaryka i ostatecznie rozstrzygane przez ten Sąd. Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu jest Perez Zeledon, Kostaryka.

Językiem postępowania jest język hiszpanski. Prawem właściwym dla umowy jest prawo materialne Kostaryki

Ograniczenia

Strony zgadzają się, że arbitraż będzie ograniczony do sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, (a) arbitrażu nie można łączyć z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór był arbitrażowany na zasadzie pozwu zbiorowego lub aby stosowano procedury pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór został wniesiony w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony zgadzają się, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji i wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę, lub dotyczące ważności, jakichkolwiek praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkich Sporów związanych z zarzutami kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia, lub wynikających z takich zarzutów; oraz (c) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu. Jeśli to postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas żadna ze stron nie zdecyduje się na arbitraż jakiegokolwiek sporu objętego częścią tego postanowienia uznaną za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy w obrębie sądów wymienionych jako właściwe powyżej, a strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

19. KOREKTY

Na Stronie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

20. DISCLAIMER

STRONA JEST UDOSTĘPNIANA NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK JEST DOSTĘPNA”. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ZWIĄZKU ZE STRONĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI STRONY LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH ZE STRONĄ I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH INFORMACJI OSOBISTYCH I/LUB FINANSOWYCH NA NICH PRZECHOWYWANYCH, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB PRZERWY W TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ OSOBY TRZECIE, I / LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCI I MATERIAŁÓW LUB ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONEJ, PRZEKAZANEJ LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONE ZA POŚREDNICTWEM STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, ANI ŻADNEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A TAKŻE NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG ZE STRONY OSÓB TRZECICH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

21. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK PRZECIWNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY POWÓDZTWA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA NASZĄ RZECZ, JEŚLI W OGÓLE. NIEKTÓRE PRAWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE PEWNYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

22. ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze filie, podmioty stowarzyszone i wszystkich naszych urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami adwokackimi i wydatkami, zgłoszonymi przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku: (1) korzystania ze Strony; (2) naruszenia niniejszego Regulaminu; (3) naruszenia Twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszym Regulaminie; (4) naruszenia przez Ciebie praw osób trzecich, w tym m.in. praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania wobec innego użytkownika Strony, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Strony. Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo, na koszt użytkownika, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, za które użytkownik jest zobowiązany nas zwolnić z odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zabezpieczeniu, gdy tylko się o nich dowiemy.

23. DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać pewne dane przekazywane przez Państwa na Stronę w celu zarządzania działaniem Strony, a także dane związane z korzystaniem przez Państwa ze Strony. Mimo że wykonujemy regularne, rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przekazuje lub które odnoszą się do jakiejkolwiek czynności podjętej przez niego przy użyciu Witryny. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za utratę lub uszkodzenie takich danych, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do działań wobec nas wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

24. KOMUNIKACJA, TRANSAKCJE I PODPISY ELEKTRONICZNE

Odwiedzanie Strony, wysyłanie do nas wiadomości e-mail oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. NINIEJSZYM WYRAŻASZ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek statutów, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych praw w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub zachowania nieelektronicznych zapisów, lub do płatności lub udzielania kredytów za pomocą środków innych niż elektroniczne.

25. UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII

Jeżeli jakakolwiek skarga złożona do nas nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający, mogą Państwo skontaktować się z jednostką pomocy w składaniu skarg w Wydziale Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich na piśmie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.

26. RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne zamieszczone przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie oznaczał zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Możemy w każdej chwili scedować dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub brak działania spowodowane przez jakiekolwiek przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, takie postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Między Tobą a nami nie powstaje żadna relacja typu joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji w wyniku niniejszych Warunków Użytkowania lub korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z tytułu ich sporządzenia. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich środków obrony, jakie może mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków Użytkowania oraz brak podpisania przez strony niniejszego dokumentu w celu wykonania niniejszych Warunków Użytkowania.

27. KONTAKT

W celu rozstrzygnięcia reklamacji dotyczącej Strony lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących korzystania ze Strony, prosimy o kontakt pod adresem:

TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L.
Costa Rica Divers – Centrum Nurkowe
Uvita, Puntarenas 60504
Kostaryka
Telefon: 50664381691
[email protected]